Home » Dronten

Dronten


B en W Dronten stelt drie locaties voor om arbeidsmigranten te huisvesten: 600 op de Poort van Dronten, 300 aan de Colijnweg en 150 aan de Kromme Rijn. Deze drie plekken zijn aangewezen zonder inspraak van de omgeving.

Mededeling van de gemeente op 22 november 2023 aan de direct betrokken aan de Colijnweg maar Poort van Dronten betrokken hebben soort gelijk bericht ontvangen:

"Gemeente Dronten heeft gedurende enkele jaren een onderhandelingstraject gevoerd met familie De Regt, die een aantal woningen in Dronten-Noord in bezit heeft die worden gebruikt als studentenwoning. Doel van het onderhandelingstraject is primair het terugbrengen van het aantal studentenwoningen in Dronten-Noord, maar heeft mede als doel het terugbrengen van het bestaande tekort aan arbeidsmigrantenhuisvesting. Twee weken geleden heeft burgemeester Gebben als afsluiting van het onderhandelingstraject namens het college de overeenkomst getekend. Een van de onderdelen van de overeenkomst ziet op het realiseren van arbeidsmigrantenhuisvesting op hieronder weergegeven perceel aan de N307-Colijnweg:

Daarnaast willen wij u erop wijzen dat weliswaar het perceel vastligt, maar dat – vanzelfsprekend – alle ruimtelijke procedures worden doorlopen die noodzakelijk zijn om arbeidsmigrantenhuisvesting op het perceel te kunnen realiseren. Een van de onderdelen is het doorlopen van een participatieproject. Dit houdt in dat de initiatiefnemer van het project met de omwonenden in gesprek gaat over zijn plan en dat de omwonenden hun visie op het plan kunnen geven waarna dit waar mogelijk kan worden aangepast. Hierna wordt een ontwerpplan ter inzage gelegd, waartegen u een zienswijze kunt indienen. Tegen het vastgestelde plan kan vervolgens beroep bij de Raad van State worden ingediend."
De belangrijkste pijnpunten voor de omwonenden zijn als volgt:
- geen betrokkenheid van direct omwonenden, getroffenen bij het proces
- betrokkenheid van omwonenden in het formele proces is een wassen neus, zal inhoudelijk niks veranderen.
- B&W shopt selectief in argumentatie, rechtvaardiging van en benodigde wet- en regelgeving door het openbaar bestuur
- onevenredige inzet van publieke middelen voor uitkoop, afkoop van ondernemersrisico van een ondernemer die eengezinshuizen verhuurt aan studenten die, sociale en maatschappelijke, overlast veroorzaken.
- veroorzaken van concurrentievervalsing door gemeentelijke agrarische gronden om niet beschikbaar te stellen voor commerciële agrarische bedrijfsvoering
- onduidelijkheid over de grondslag voor het aantal internationale arbeidsmigranten en waar deze mensen gaan werken. Wie zijn de economische benificials over de rug, ten laste van de lokale gemeenschap?
- vanwege de tijdelijke contacten zal er geen sociale integratie plaats vinden met het lokale gemeenschap. Dit ook in samenhang met het reeds aanwezig zijn van centra voor, tijdelijke, vluchtelingenopvang.
- samenbrengen van eenzijdige sociale groepen als tijdelijke internationale arbeidsmigranten is vragen om problemen op het vlak van sociale veiligheid evenals fysieke veiligheid. Dit is bekent uit de geschiedenis en recente staande cases.
- taalproblemen gezien de te voorziene achtergrond van deze tijdelijke internationale arbeidsmigranten
- de druk op de sociale voorzieningen, als gezondheidszorg maar ook politie en andere instanties
- handhaafbaarheid bij problemen, hierbij in ogenschouw het niet kunnen handhaven van de overlast veroorzaakt door de studenten
×