Home » registratie

Tagregistratie

‘Kwetsbaar voor misbruik, werkt uitbuiting in de hand’ – rapport over registratiesysteem van arbeidsmigranten is kritisch

NRC, 15 juli 2024 – De politie, Arbeidsinspectie en marechaussee maken zich zorgen over hoe arbeidsmigratie wordt geregistreerd. Het RNI-systeem, ingevoerd in 2014, wordt misbruikt door malafide uitzendbureaus en werkgevers om met name ‘derdelanders’ uit te buiten.

Het registratiesysteem voor migranten die korte tijd in Nederland werken, is zeer kwetsbaar voor misbruik en werkt uitbuiting van arbeidsmigranten in de hand. Dat concluderen onder andere de Nationale Politie, de Nederlandse Arbeidsinspectie en de marechaussee in een vorige week gepubliceerde rapportage. Onder meer de Arbeidsinspectie kaartte afgelopen jaren problemen met het registratiesysteem aan, maar structurele veranderingen bleven uit.

Tussenpersonen

De politie, Arbeidsinspectie en marechaussee maken zich grote zorgen over de aanwassende lijst met personen in het RNI-systeem. Overzicht over wie nog in Nederland is, wie het land heeft verlaten en waar ze nu wonen, ontbreekt. Het Nederlandse adres en contactgegevens verstrekken, is niet verplicht bij de registratie. De adressen die migranten wél opgeven, zijn vaak binnen „een paar weken” verouderd, volgens het rapport.

Lees hier verder (origineel bericht)

Zorgen over registratie arbeidsmigranten

Vrijwillig opgegeven gegevens zijn niet beschikbaar voor gemeenten

Binnenlands Bestuur, 12 juli 2024 – Overheidsinstanties maken zich zorgen over uitbuiting en de slechte werk- en woonomstandigheden van arbeidsmigranten. Ook vrezen zij misbruik van het burgerservicenummer voor het verkrijgen van ‘onrechtmatig toegang’ tot de arbeidsmarkt. De boosdoener: het huidige stelsel voor inschrijving als ‘niet-ingezetene’ in de Basisregistratie Personen (BRP). De wijze waarop dit is ingericht ‘ondermijnt het overheidsbeleid’.

Niet-ingezetenen zijn mensen die niet (meer) in Nederland wonen of minder dan vier maanden binnen een half jaar in Nederland verblijven. Sinds de in 2014 ingevoerde Wet Basisregistratie Personen worden deze personen opgenomen in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

Forse toename

Sindsdien neemt het aantal inschrijvingen fors toe. In 2020 stond de teller op 4,3 miljoen niet-ingezetenen. De meesten die zich inschrijven bij een RNI-loket zijn arbeidsmigranten die tijdelijk in Nederland verblijven. Na inschrijving ontvangen zij een burgerservicenummer (BSN).

Ontoereikend

De RNI kampt echter met problemen. Overheidsinstanties trekken aan de bel. De tot op heden genomen en voorgestelde maatregelen blijken ‘ontoereikend’, concluderen onder andere de Nederlandse Arbeidsinspectie, de politie en de Regionale Informatie- en Expertisecentra Limburg en Den Haag. De instanties maken zich zorgen over arbeidsuitbuiting en de slechte werk- en woonomstandigheden van arbeidsmigranten. Ook vrezen zij misbruik van het BSN voor het verkrijgen van ‘onrechtmatig toegang’ tot de arbeidsmarkt. De overheidsorganisaties en samenwerkingsverbanden signaleren enkele knelpunten. 

Geen overzicht

Zo is er geen (actueel) overzicht van verblijfadressen van niet-ingezetenen, en zijn hun vrijwillig opgegeven gegevens niet beschikbaar voor gemeenten. Bij de RNI-loketten schrijft deze groep zich in grote getalen in op dezelfde adressen, ook op adressen zonder woonbestemming. ‘Het is voor gemeenten niet mogelijk proactief adressen met meerdere RNI-inschrijvingen te onderkennen en gericht te controleren’, schrijven de overheidsorganisaties.

Sociale huurwoningen

Daarnaast ondervinden arbeidsmigranten die rechtmatig in Nederland verblijven nadelige gevolgen van een voortdurende RNI-inschrijving. Niet-ingezetenen die langer dan vier maanden in Nederland verblijven, zijn verplicht om hun RNI-registratie om te zetten naar een BRP-inschrijving. Zij hebben dan ook meer rechten en kunnen een beroep doen op voorzieningen zoals sociale huurwoningen. Dat maakt hen minder afhankelijk van een uitzendbureau of werkgever.

Uitzendbureaus

In de praktijk gebeurt dit vaak niet. Gemeenten kunnen hier (zonder actuele verblijfadressen) niet op acteren, constateren de instanties. ‘Uitzendbureaus of werkgevers kunnen dan ook (financieel) belang hebben bij RNI-inschrijvingen boven BRP-inschrijvingen’, merken de partijen met enig argwaan op. 

Zie ook: Uitzendbureaus houden bewust registratiegegevens arbeidsmigranten voor zichzelf

Vertekenend beeld

Bovendien is er überhaupt geen mogelijkheid voor personen om zichzelf uit te schrijven uit het register. De RNI-registratie vervalt alleen als een persoon zich inschrijft in de BRP. ‘Dit maakt dat het aantal RNI-inschrijvingen jaarlijks een steeds groter vertekenend beeld geeft van het werkelijke aantal ‘inwoners’’, zien de overheidsorganisaties.

Lees hier het originele bericht

Knelpunten gesignaleerd over de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

Nederlandse Arbeidsinspectie, 9 juli 2024 – De afgelopen jaren zijn verschillende knelpunten gesignaleerd over de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Dit leidt tot zorgen over:

Bescherming van arbeidsmigranten voor slechte werk- en woonomstandigheden en arbeidsuitbuiting.

Misbruik van het Burger Service Nummer (BSN) voor het verkrijgen van onrechtmatig toegang tot de arbeidsmarkt.

De maatregelen die sindsdien genomen zijn en recent zijn voorgesteld blijken ontoereikend. Daarom hebben de Nederlandse Arbeidsinspectie en 5 andere instanties besloten tot het opstellen van een bestuurlijk signaal.

Negatieve gevolgen van de knelpunten

Dit bestuurlijk signaal behandelt knelpunten met betrekking tot de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Door deze knelpunten wordt het overheidsbeleid ondermijnd en wordt handhaving bemoeilijkt. Dit leidt tot zorgen over de bescherming van arbeidsmigranten voor slechte werk- en woonomstandigheden en arbeidsuitbuiting, en tot zorgen over misbruik van het Burger Service Nummer (BSN) voor het verkrijgen van onrechtmatig toegang tot de arbeidsmarkt. De afgelopen jaren zijn reeds verschillende knelpunten gesignaleerd en onder de aandacht gebracht bij de verantwoordelijke bewindspersonen. De maatregelen die sindsdien zijn genomen en recent zijn voorgesteld zijn ontoereikend. Daarom hebben de Nederlandse Arbeidsinspectie (Arbeidsinspectie), de afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) van de politie, het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Limburg en Den Haag, het Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten (ECID) en het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM) besloten tot het opstellen van een bestuurlijk signaal. 

Lees hier het originele bericht

bestuurlijk-signaal-registratie-niet-ingezetenen-rniDownload

Er wonen twee keer zoveel arbeidsmigranten in steden als statistieken vertellen: ’Op deze manier kunnen we niet doorgaan’

Telegraaf, 28 juni 2024 – Gemeenten merken dat er twee keer zoveel EU-arbeidsmigranten wonen als de officiële statistieken vertellen. Rotterdam gaat uit van ruim 80.000 Oost- en Midden-Europese-bewoners in plaats van 41.000. Onderzoekers in de provincies Noord-Brabant en Overijssel zien hetzelfde: de helft van de migranten die daar wel wonen en werken, schreef zich nooit in bij een gemeente en is onzichtbaar.

,,De registratie van arbeidsmigranten in Nederland is niet op orde,” stelt de gemeente Eindhoven in een actieplan. Uitbuiting door werkgevers en verhuurders ligt op de loer en wijken raken in verval door grote aantallen migranten.

Duizenden ontslagen arbeidsmigranten dakloos op straat en in bos: ’Ze gaan dood aan vermijdbare ziektes’

Aantallen

Met hoeveel zijn ze? Dat weet niemand precies, vertelt Ewelina Michalak. De van oorsprong Poolse helpt EU-arbeidsmigranten namens de gemeente op weg in Nederland. ,,Officieel gaat het in deze buurt om een kwart van de bewoners, maar het zijn er veel meer. Een grote groep schrijft zich nooit in en blijft onder de radar.”

lees ook: uitzendbureaus-houden-bewust-de-registratiegegevens-arbeidsmigranten-voor-zichzelf

Lees hier verder (origineel bericht)

Beluister hier de podcast

Uitzendbureaus houden bewust de registratiegegevens arbeidsmigranten voor zichzelf

Het was in 2020 een heel duidelijk advies van de commissie Roemer: elke arbeidsmigrant dient geregistreerd te worden in de gemeentelijke basisadministratie. Zo weten we wie waar verblijft, wat helpt om misstanden te voorkomen. Toch is die registratie nog steeds een punt van discussie. Hoewel de uitzendbureaus alle gegevens beschikbaar hebben willen zij niet meewerken aan een gemeentelijke registratie, wat nodig is om problemen te signaleren en op te lossen.

Misstanden in de huisvesting en uitzending van arbeidsmigranten komen momenteel veelvuldig aan het licht. Toch is de registratieplicht niet opgenomen in het wetsvoorstel voor de WTTA (Wet Toelating Terbeschikkingstelling Arbeidskrachten). De uitzendbranche erkent het belang van registratie maar vindt dat een verplichting hem te veel last bezorgt: “Uitzenders zijn geen gemeentebalies en het toelatingsstelsel is niet bedoeld om problemen van gemeenten op te lossen”, aldus directeur Jurrien Koops van de Algemene Bond van Uitzendbureaus, ABU. Maar waarom wil de uitzendbranche niet meewerken? Registratie vindt bij hen feitelijk al plaats, dus het lijkt weinig moeite.

Nederland is het zicht en de grip op de situatie allang kwijt

In veel gemeentelijke publicaties wordt gegist naar het aantal in de gemeente aanwezige arbeidsmigranten en de hoeveelheid locaties waar huisvesting van deze migranten plaatsvindt. Controles op verdachte adressen leggen maar al te vaak schrijnende situaties bloot. Te veel mensen op een klein oppervlak, te weinig voorzieningen, onhygiënische toestanden en achterstallig pandonderhoud. Vaak is ook sprake van intimidatie van de bewoners, tot aan ingenomen paspoorten aan toe.

Landelijk is men de grip kwijt, en ook lokaal is er totaal geen zicht op de situatie van arbeidsmigranten. Niemand kan vertellen waar zij werken, waar zij wonen, sinds wanneer en tot wanneer. Ondanks het advies van de commissie Roemer in 2020 en ondanks de belofte van de toenmalige coalitie om elk advies van de commissie over te nemen ontbreekt de registratieplicht tot dusver in het wetsvoorstel voor de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten, de WTTA. Het lijkt erop dat de uitzendbranche hier succesvol voor heeft gelobbyd. 

Gegevens zijn beschikbaar via BSN en SNF-keurmerk

Het is evident dat in elk geval de bonafide uitzendbureaus wel degelijk de gegevens voorhanden hebben. Uitzendbureaus die werken met arbeidsmigranten, vragen voor hun werknemers een BSN-nummer aan zodra zij in Nederland zijn aangekomen. Zonder BSN-nummer kan er namelijk niet worden uitbetaald, en het merendeel van de arbeid wat arbeidsmigranten hier verrichten zal niet zwart worden betaald. Het zal weinig moeite zijn om de voor de BSN-aanvraag benodigde gegevens direct door te sturen aan de gemeentelijke basisadministratie. Dit lijkt in het hele proces een kleine handeling, temeer omdat alle gegevens bij het uitzendbureau reeds vastgelegd zijn. 

Daarnaast huisvesten veel uitzendbureaus die met arbeidsmigranten werken hen ook. Ook hierbij worden de gegevens nauwgezet bijgehouden. Voor de huisvesting van flexkrachten is het SNF-keurmerk (Stichting Normering Flexwonen) in het leven geroepen. Deze normering waarborgt de kwaliteit van de huisvesting, dit is een belangrijke eis van veel gemeenten. Op de website van SNF (www.normeringflexwonen.nl) omschrijft men het ontstaan van de stichting als volgt:

>> Stichting Normering Flexwonen komt voort uit de Nationale Verklaring Tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten die op 28 maart 2012 is ondertekend door een groot aantal partijen, zoals de minister van Binnenlandse Zaken, de VNG, Aedes, ABU, NBBU, VIA, LTO Nederland, Productschap Vee en Vlees, CNV, FNV, Pools Overlegplatform in Nederland en diverse gemeenten. De ondertekenaars hebben zich onder meer verplicht om een inspanning te leveren voor het vastleggen van normen voor goede huisvesting in CAO’s en in certificering, en voor een vertrouwenwekkend systeem van handhaving van die normen. <<

Het SNF-locatieregister koppelt werknemers aan adressen

Wie wat verder neust ziet op de website www.normeringflexwonen.nl een verplicht locatieregister, genaamd Informis. Bedrijven die geregistreerd zijn bij de SNF moeten verplicht al hun locaties waar flexwerkers verblijven, met kenmerken en al in dit register vermelden. In de norm van de SNF staat onder punt 1.2 vervolgens dat in de administratie van de uitzender vast moet liggen welke werknemer waar woont:

<<In de personeelsadministratie van de onderneming is een actueel overzicht van alle huisvestingslocaties opgenomen met daarbij per locatie vermeld alle namen van bewoners en startdatum en (indien van toepassing) einddatum van bewoning van de arbeidsmigranten waarvoor de organisatie huisvesting verzorgt/heeft verzorgd (bewonerslijst)<<

Uitzenders kunnen het wel, maar voelen er niks voor

Dat uitzenders niet verantwoordelijk willen zijn voor deze registratie, is merkwaardig. Want mag je van een migrant zonder kennis van het Nederlandse systeem en de Nederlandse taal wel verwachten dat hij of zij zich registreert bij de gemeente? De ABU spreekt over ‘problemen van gemeenten’, hierbij waarschijnlijk doelend op het feit dat gemeenten niet weten hoeveel arbeidsmigranten er zijn en waar zij verblijven, met alle gevolgen van dien. Die problemen worden veroorzaakt door migranten die niet geregistreerd staan. Het lijkt zo bezien op een kip- ei-discussie. 

Het past bij goed werkgeverschap om de registratielast uit handen van de arbeidsmigrant te nemen. De weerstand hiertegen lijkt dan ook niet te liggen in handelingen die men moet uitvoeren voor deze registratie. Het wordt tijd dat dit wordt ingezien en dat verantwoordelijkheden worden gelegd waar ze horen. 

Aantal arbeidsmigranten onbekend, registratie niet op orde

Omroep Flevoland, 25 februari 2024 – Gemeenten in Flevoland en in de rest van het land hebben geen flauw idee hoeveel arbeidsmigranten er precies in hun gemeente verblijven. Een groot deel –zo’n 40 procent- schrijft zich niet in. En de registratie van arbeidsmigranten die zich wel inschrijven, is ook niet op orde.

Zowel de Adviesraad Migratie als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bevestigt dit. In Flevoland gaat het om honderden arbeidsmigranten van wie de exacte verblijfslocatie niet bekend is.

NoordoostpolderDe gemeente Noordoostpolder heeft ruim 1600 vergunde plekken. Raadslid Sjoerd de Boer van de ChristenUnie/SGP in die gemeente noemt een goede registratie van belang:

“We krijgen bij de gemeente zelfs signalen dat arbeidsmigranten die ziek worden of zwanger raken ook direct hun recht op verblijf kwijt zijn. En als je dan niet bent ingeschreven, kun je ook geen gebruik maken van voorzieningen. Er is dan geen sociaal vangnet. Dat wil je natuurlijk niet. Arbeidsmigranten zijn geen tweederangsburgers”.

Hoe zit het precies met die inschrijving?– Komt een arbeidsmigrant uit Europa korter dan vier maanden werken, dan is het de bedoeling dat hij/zij zich inschrijft bij het Registratie van Niet-ingezetenen (RNI). De migrant maakt zich dus niet kenbaar bij de gemeente.– Komt een arbeidsmigrant langer dan vier maanden werken, dan moet hij zich bij de gemeente laten inschrijven in de Basis Registratie Personen. Dit wordt niet door iedereen gedaan.

‘Rol uitzendbureaus belangrijk’Ruim drie jaar geleden kwam het rapport uit van de commissie Roemer dat de positie van de arbeidsmigranten moest worden verbeterd. In het rapport stonden vijftig aanbevelingen.

Een belangrijke daarvan was dat de registratie bij zowel het RNI als bij de gemeenten beter moest. De verantwoordelijkheid daarvoor -een zorgplicht- moest bij de uitzendbureaus en de werkgevers komen te liggen. Dat concludeerde ook een aanjaagteam dat aan de slag is gegaan met de aanbevelingen van Roemer.

“Dit is belangrijk, omdat uitzendbureaus juist veel contact hebben met de arbeidsmigranten.” Dat de registratie nog niet geregeld is, is een gemiste kans, zegt Martijn Balster voorzitter van de Bestuurlijke klankbordgroep arbeidsmigranten van de VNG.

‘Geen huurbescherming voor arbeidsmigranten’Erik Pentenga is FNV-bestuurder Naleving en Flex. Hij pleit er ook voor dat de werkgevers in de agrarische sector en de uitzendbureaus verplicht worden om de arbeidsmigranten met hun Nederlandse verblijfplaats in te schrijven.

“Zodat er door de overheid gecontroleerd kan worden en er ook een aanspreekpunt is. Veel arbeidsmigranten worden uitgebuit. Ze moeten vanaf de eerste dag in Nederland twintig procent of meer van hun minimumloon inleveren voor de huisvesting; dat wil zeggen het gebruik van een bed en verder met anderen gedeelde voorzieningen. En die huisvesting is vaak niet op orde. Veel te veel mensen opgepropt in een woning. Ze hebben geen huurbescherming. Er is gewoon niets wettelijk gereguleerd en er bestaat geen puntenstelsel voor de ruimte waar in ze verblijven. Ze betalen meestal veel te veel voor wat ze krijgen”.

Lees hier verder (origineel bericht)

Het aantal inschrijvingen in de RNI

×