Home » Gemeente Horst verleent vergunning voor de huisvesting van 52 (was 92) arbeidsmigranten in een loods op locatie St. Jorisweg 70 te Hegelsom
Arbeidsmigranten Horst aan de Maas

Gemeente Horst verleent vergunning voor de huisvesting van 52 (was 92) arbeidsmigranten in een loods op locatie St. Jorisweg 70 te Hegelsom

  • Deze vorm van huisvesting wordt met het rapport Roemer omschreven als “huisvesting voor tweederangsburgers” omdat werken en wonen gekoppeld is. De werknemers zijn door deze constructie sterk afhankelijk van de werkgever. Ze zijn dan kwetsbaar en hebben geen huurbescherming.
  • De oorspronkelijk ingediende aanvraag uit 2018 (uitgebreide procedure) is d.m.v. knippen en plakken (“Photoshoppen”) gewijzigd. De datum van de wijziging is volgens de het oude formulier geplakte rode tekst is 20-7-2023. De gemeente oordeelt dat de wijzigingen “van ondergeschikte aard” zijn waardoor een geen nieuwe aanvraag nodig was. Op het gebied van arbeidsmigranten is veel veranderd, zowel wettelijk, maatschappelijk als cumulatief in de regio. Bijvoorbeeld het rapport van Emile Roemer beschrijft dat het koppelen van werken en wonen huisvesting voor tweederangsburgers is. Als de wijziging van 20-7-2023 als een nieuwe aanvraag was behandeld dan had de aanvraag volgens het huidige beleid getoetst moeten worden.
  • 4 Jaar lang is de aanvraag blijven liggen en is er geen besluit genomen op de aanvraag, dit was “op initiatief van de toenmalig wethouder. Ondanks dat er op het gebied van arbeidsmigranten veel is gebeurd oordeelt de gemeente dat ze deze aanvraag “ex tunc” moesten toetsen, dat betekent volgens het achterhaalt beleid uit 2018. Het is niet bekend wat de reden is van het initiatief van de toenmalig wethouder, dit is o.a. gevraagd via een Woo verzoek.
  • De ontwerpvergunning was niet volgens de regels, burgers hebben de gemeente er via zienswijzen op moeten wijzen. De aanvraag is daarop in ambtelijk overleg met de ondernemer aangepast.
  • Vergunning wordt permanent verleend en niet tijdelijk voor 10 jaar
  • Er is geen accountantsverklaring aan de stukken toegevoegd
  • In de beschikking wordt door de gemeente gesteld dat er draagvlak is gecreëerd, onduidelijk is waar deze uitspraak op is gebaseerd.
  • Het betreft een logiesgebouw en daar mag je maar kortdurend in verblijven, de kans op dakloosheid daarna is dan reëel. Na misdragingen van een gehuisveste werknemer volgt volgens het regelement ontslag. De werknemer heeft volgens de CAO recht om nog 4 weken in de huisvesting te blijven maar moet dan vertrekken. Hoe er bij een conflict zoals bij ontslag op staande voet (zie document “acties bij overlast”) wordt gehandeld is niet vastgelegd in deze vergunning. Ze hebben geen andere permanente huisvestingslocatie. Er is geen omschrijving gevonden in de stukken hoe het beheer op de maximale logies termijn van 2/3 periode wordt gehandhaafd en hoe ze worden begeleid als ze de huisvesting moeten verlaten.
  • Het dossier lijkt niet compleet te zijn en roept vraagtekens op, er is in maart 2023 via een Woo verzoek gevraagd om aanvullende overheidsinformatie openbaar te maken, hier is 8 maanden later nog geen gehoor aan gegeven.

Binnen 6 weken (18-12-2023) nadat het besluit bekend is gemaakt, kan daartegen beroep worden ingesteld bij de rechtbank. Als beroep wordt ingesteld, bestaat de mogelijkheid om ook een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Vergunning voor huisvesting van minder arbeidsmigranten in Hegelsom

Het college van B en W heeft besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor het huisvesten van 52 arbeidsmigranten in een bestaande locatie aan de St. Jorisweg 70 in Hegelsom. De oorspronkelijke aanvraag betrof de huisvesting van 92 arbeidsmigranten, maar naar aanleiding van 21 zienswijzen heeft de aanvrager zijn plannen aangepast naar in totaal 52 arbeidsmigranten en een aantal extra maatregelen in de aanvraag opgenomen die eventuele overlast door arbeidsmigranten op en rond het bedrijf zoveel mogelijk zullen beperken. Ook is er een nieuwe omgevingsdialoog gevoerd om het plan te verbeteren. De ingediende zienswijzen zijn ongegrond verklaard, de zienswijzen zijn formeel juridisch ongegrond, maar wel input voor gesprekken met de initiatiefnemer om te komen tot een beter plan.

Hier alle publicaties (met documenten) op een rijtje:
De verleende aangepast vergunning 2023: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-481105.html
De ontwerpvergunning 2023: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-5632.html https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-67698.html
De verlening van de aanvraag 2018: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-127919.html
De aanvraag 2018: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-81525.html

View on Facebook

×