Home » verantwoordelijkheid

Tagverantwoordelijkheid

Nieuwe coalitie wil zorgplicht werkgevers arbeidsmigranten

Binnenlands bestuur, 16 mei 2024 – Werkgevers worden verantwoordelijk voor overlast en kosten van arbeidsmigranten zonder reguliere huisvesting.

De nieuwe coalitie wil de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten uitvoeren. Dat staat in het Hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB. Dit team, onder leiding van Emile Roemer, adviseerde in 2020 onder meer een actieve zorgplicht voor juiste registraties van arbeidsmigranten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) liet afgelopen dinsdag weten dat gemeenten snakken naar zo’n verplichting. ‘Alleen als gemeenten weten waar arbeidsmigranten wonen en verblijven, kunnen ze misstanden aanpakken’.

De vier partijen noemen hun voorlopige regeerakkoord ‘het omvangrijkste pakket voor grip op migratie ooit.’ Ze willen maatregelen treffen om arbeidsmigratie tegen lage lonen en onder slechte arbeidsomstandigheden te beperken. Zo moeten malafide uitzendconstructies hard worden aangepakt. De uitzendbranche en wervingsbureaus moeten worden gereguleerd door een toelatingsstelsel. Het wetsvoorstel Toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta), dat demissionair minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vorig jaar bij de Tweede Kamer indiende, moet dit mogelijk maken. Met dit wetsvoorstel wordt een toelatingsstelsel ingevoerd voor bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen. Uitleners mogen dan alleen op de markt opereren als zij daartoe zijn toegelaten.

Extra handhaven

Verder worden arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie (EU) ‘tewerkstellingsvergunningplichtig’. Voor kennismigranten geldt een uitzondering. Als het aan de nieuwe coalitie ligt gaat de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) ook op deze groep extra handhaven.

Werkgevers

Daarnaast krijgen werkgevers van arbeidsmigranten meer op hun bordje. Zij worden verantwoordelijk voor overlast en kosten van arbeidsmigranten zonder reguliere huisvesting. Met gemeenten moeten zij afspraken maken waarin hun werknemers ‘short- en midstay worden gehuisvest.’ Bij langdurig verblijf krijgen werkgevers ook een verantwoordelijkheid voor het leren van de Nederlandse taal door deze werknemers. Medeoverheden moeten meer ruimte krijgen voor huisvesting op het eigen terrein van de werkgever.

Kennis- en studiemigranten

Wat kennis- en studiemigratie betreft moet de omvang ‘in verhouding staan tot wat gemeenten, onderwijs, zorg en wonen kunnen dragen’, zo staat in het Hoofdlijnenakkoord. De kwalificatie-eisen van de kennismigrantenregeling worden aangescherpt; studiemigratie in de bachelorfase, met uitzondering van studies waar arbeidsmarkttekorten zijn, wordt beperkt. De vier partijen willen wel rekening houden ‘met lokale omstandigheden’. 

Lees hier het originele bericht

Als het gaat om huisvesting wijzen bedrijven die arbeidsmigranten inzetten veel te makkelijk naar anderen

Opinie – Brabants Dagblad, 25 april 2024 – De inzet van arbeidsmigranten is al lang geen tijdelijk verschijnsel meer, de Brabantse economie heeft ze nodig. Maar het vraagstuk van hun huisvesting wordt door de bedrijven die arbeidsmigranten inzetten veel te makkelijk afgewenteld op de overheid, stelt Jan Cremers van Tilburg University in deze Gastopinie.

Bijna tien jaar geleden, in 2015, zijn we vanuit de Tilburgse universiteit gestart met een onderzoek naar de betekenis van arbeidsmigratie. Aansluitend is in 2021 een arbeidsmarktanalyse gemaakt rond de positie van arbeidsmigranten in de Brabantse economie. De belangrijkste conclusies waren dat het noodzakelijk is te werken aan een structureel beleid dat het hoofd biedt aan de problemen die gepaard gaan met het tewerkstellen, huisvesten en maatschappelijk begeleiden van dit deel van de beroepspopulatie.

Wijzen naar het uitzendbureau of de gemeente

Ons onderzoek liet ook zien dat de verantwoordelijkheid voor de gevolgen voor de lokale gemeenschap van het op grotere schaal inzetten van migranten niet door die bedrijven werd ingezien. Inlenende ondernemingen hebben de neiging te wijzen naar het uitzendbureau of de gemeente als het gaat om de huisvestingsproblematiek, de gevolgen voor de leefomgeving of voorzieningen die kunnen bijdragen aan een betere integratie op lokaal niveau (denk hierbij aan taalonderricht of sociaal-culturele voorzieningen).

De vraag is of dit terecht is. Zeker daar waar het gaat om de inzet van grote aantallen arbeidsmigranten zou de maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid van de inlenende onderneming voor de gevolgen van deze inzet uitdrukkelijker aan de orde moeten zijn voordat besloten wordt nieuwe grootschalige bedrijvencomplexen te vestigen en te openen.

Lees hier verder (origineel bericht)

×