Home » boetes

Tagboetes

Arbeidsinspectie slaat alarm om illegale arbeid als lucratief verdienmodel

Financieele Dagblad, 29 april 2024 – Bedrijven die willens en wetens buitenlandse krachten illegaal aan het werk zetten, profiteren van de lage pakkans en de geringe boetes die daarop staan. Jaarlijks zou het gaan om tienduizenden mensen. Nu zijn de boetes op overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), die de tewerkstelling van mensen van buiten Europa regelt, zó laag dat malafide bedrijven die voor lief nemen, waarschuwt de Arbeidsinspectie.

Nederlandse Arbeidsinspectie, 29 april 2024 – Werkgevers die iemand van buiten de EU zonder werkvergunning laten werken overtreden de wet. Dit betreft de Wet Arbeid Vreemdelingen (Wav). Als de Arbeidsinspectie dit constateert, wordt een boeterapport opgemaakt en kan de werkgever een boete krijgen.

De boetes voor het overtreden van de Wav hebben geen gelijke tred gehouden met de ontwikkeling van de welvaart en inflatie. Daarmee is ook het afschrikwekkende effect – om illegale arbeid tegen te gaan – van de boetebedragen uitgehold.

Dat zegt de Nederlandse Arbeidsinspectie in een signaal dat door het ministerie van SZW naar de Tweede Kamer is gestuurd. De boetes zijn sinds 2005 vastgesteld op maximaal 8.000 euro voor elke Wav-overtreding. Als het boetebedrag zou zijn meegegroeid met de welvaart en inflatie, dan zou het nu op circa 15 duizend euro liggen.

De Arbeidsinspectie heeft de financiële drijfveren van werkgevers die de Wav overtreden onder de loep genomen. Doel daarvan is om na te gaan of de opgelegde boete wel in verhouding staat tot de verdiensten door de wet te overtreden.

De Inspectie ziet dat het illegaal tewerkstellen van arbeidsmigranten financieel voordeel oplevert, vaak zelfs ook nog als de werkgever hiervoor een boete krijgt. In de meeste van de 24 onderzochte zaken is het voordeel voor werkgevers zo groot, dat het betalen van een boete voor een geconstateerde overtreding minder kosten met zich meebrengt dan het normaal uitbetalen van het cao loon en de bijkomende werkgeverslasten. De kostenreductie die met de overtreding van de wet behaald wordt, is gemiddeld 60 procent.

Als voorbeeld: in 1 van de casussen zouden de arbeidskosten voor de werkgever 15.750 euro zijn als volgens de regels zou zijn gewerkt. De werkgever heeft in werkelijkheid 6.240 euro kosten (loon) gemaakt. Het voordeel bedraagt 9.510 euro. Dit is hoger dan het boetenormbedrag van 8.000 euro.

De Arbeidsinspectie heeft berekend wat de gemiddelde ‘terugverdientijd’ is, een wat cynische term in dit verband, omdat de ‘verdiensten’ door wetsovertreding ontstaan. Dus hoe lang de werkgever het voordeel moet genieten dat met de overtreding wordt behaald om het bedrag van de boete ‘goed te maken’. In bijna 90 procent van de gevallen is dat minder dan 1 jaar. Bij 7 van de 24 onderzochte situaties is de ‘terugverdientijd’ zelfs 3 maanden of minder.

Ook als de boetenormbedragen meegroeien met welvaart en inflatie worden andere maatschappelijke kosten, voor bijvoorbeeld extra druk op woningmarkt, zorg en onderwijs, niet meegeteld. De werkgever die personen illegaal tewerkstelt, wentelt deze externe effecten af op de samenleving. Als die effecten ook zouden worden meegenomen, zouden boetenormbedragen nog veel hoger zijn.

Werken in Nederland is vrij toegestaan voor mensen met de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van 1 van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. De EER omvat de landen van de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Voor deze landen geldt vrij verkeer van personen en diensten. Het signaal van de Inspectie gaat daar dus niet over.

De Wav verbiedt werkgevers en particulieren om buitenlandse arbeidskrachten die geen vrije toegang hebben tot de Nederlandse arbeidsmarkt zonder geldige tewerkstellingsvergunning (TWV) of gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) voor zich te laten werken.

Lees hier het rapport van de arbeidsinspectie. “Financieel gewin illegale arbeid onder de loep”

Lees hier verder (origineel bericht FD)

Van Gennip onderzoekt hoogte boetes voor illegale arbeid

BNR, 26 april 2024 – Demissionair minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt een onderzoek in naar de maatschappelijke effecten van boetes die worden opgelegd aan werkgevers die werknemers uit het buitenland illegaal laten werken. Uit onderzoek van de Arbeidsinspectie blijkt dat het financiële voordeel dat werkgevers behalen door deze praktijken veel hoger is dan de boete die ze (mogelijk) krijgen.

Dat komt onder meer omdat de boetebedragen heel lang niet zijn geïndexeerd zodat de boete nog maar minder dan 30 procent is van wat de boete in 2005 voorstelde in economische zin. De Arbeidsinspectie onderzocht 24 casussen en concludeert dat het nuttig zou zijn de boetebedragen automatisch aan te passen aan de reële welvaartstijging en de inflatie. Dat gebeurt nu niet, schrijft de minister in een Kamerbrief. De vraag is volgens haar of en hoe hogere boetes bijdragen aan een oplossing.

Doel is ook om de positie van kwetsbare werknemers te verbeteren. Zij worden vaak flink onderbetaald en ook de arbeidsomstandigheden laten te wensen over. Volgens Van Gennip zijn er al maatregelen om misstanden op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Bekeken wordt nu wat wel werkt en wat niet. Zo moet wat haar betreft ook worden gekeken naar de pakkans, de preventieve werking van boetes en andere prikkels die ertoe bijdragen dat de wet wordt nageleefd.

Lees hier het originele bericht

×