Home » arbeidsinspectie

Tagarbeidsinspectie

Meldpunt tegen misstanden in de vleessector

NOS, 13 juni 2024 – Nog voor de zomervakantie moet er een meldpunt komen voor misstanden met arbeidsmigranten in de vleessector. Het meldpunt zal door organisaties in de vleesverwerkende industrie zelf worden opgezet.

Demissionair minister Karien van Gennip (CDA) van Sociale Zaken kondigt het meldpunt aan na overleg met organisaties van onder meer slachthuizen, uitzendbureaus en vleesverwerkende bedrijven.

Hardnekkig

De misstanden met arbeidsmigranten vormen volgens Van Gennip “een hardnekkig probleem”. Ze wijst op onder meer een onderzoek van de Arbeidsinspectie en uitzendingen van EenVandaag. Daarin wordt duidelijk dat arbeidsmigranten om het minste of geringste op staande voet worden ontslagen.

De uitzendkrachten lopen hierdoor een werkloosheidsuitkering mis, kunnen vaak fluiten naar achterstallig loon of vakantiegeld en verliezen in sommige gevallen ook nog hun woonplek, die geregeld wordt door de werkgever.

Organisaties van bedrijven in de vleesverwerkende sector zeggen de waargenomen misstanden onacceptabel te vinden. De Centrale Organisatie voor de Vleessector zei na het verschijnen van het onderzoek van de Arbeidsinspectie dat leden “disciplinaire maatregelen” opgelegd krijgen als zij onterecht werknemers op staande voet ontslaan.

Afspraken

Naast de oprichting van een meldpunt maakte Van Gennip nog enkele andere afspraken met de vleessector. Die afspraken gaan onder meer over eisen die werkgevers kunnen stellen aan uitzendbureaus die arbeidsmigranten leveren aan de industrie.

Het demissionaire kabinet werkt ondertussen aan een vergunningenstelsel voor uitzendbureaus. Daarmee zouden op den duur malafide uitzendbureaus beter bestreden kunnen worden.

Van Gennip doet ook een oproep aan haar opvolger. Ze zegt de afgelopen tijd te hebben gewerkt aan “een eerlijke, gezonde en veilige werkplek. Ik hoop en verwacht dat dit werk de komende tijd met urgentie wordt voortgezet”.

Lees hier het originele bericht

Kamerbrief uitkomst overleg over misstanden inzet flexkrachten en arbeidsmigranten in vleessector

Kamerstuk | 14-06-2024 – Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over het overleg met vertegenwoordigers van de vleessector en de uitzendsector, bedoeld om misstanden rond arbeidsmigranten aan te pakken.

Kamerbrief uitkomst overleg over misstanden inzet flexkrachten en arbeidsmigranten in vleessector

Bijlagen

Beslisnota’s bij Kamerbrief uitkomst overleg over misstanden inzet flexkrachten en arbeidsmigranten in vleessectorIn een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. …

BESLISNOTA-flexkrachten-in-vleessectorDownload

Misbruik van ontslag op staande voet door uitzendbureaus

Nederlandse Arbeidsinspectie, 23 mei 2024 – Ontslag op staande voet wordt misbruikt als constructie voor financieel gewin. Dat concludeert de Nederlandse Arbeidsinspectie op basis van onderzoek.

De Inspectie onderzocht 13 uitzendbureaus die arbeidsmigranten hebben werken in de vleesverwerkende industrie. Bij 3 van deze bedrijven was er bij 40 tot 80 procent van werknemers sprake van ontslag op staande voet. Door het ontslag op staande voet stoppen betalingen aan de werknemer direct. De Arbeidsinspectie signaleert dat uitzendbureaus financieel gewin halen uit de constructie, maar dat werknemers de dupe ervan zijn.

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft naast het controleren van naleving van de Nederlandse arbeidswetten ook een signalerende rol. Vanuit die rol doet de Arbeidsinspectie al langer onderzoek naar financiële drijfveren bij misstanden op de arbeidsmarkt. Tijdens die onderzoeken kwam ook deze constructie aan het licht. Inspecteurs zagen bij een controle van een uitzendbureau een hoog percentage van ontslag op staande voet. De Arbeidsinspectie deed naar aanleiding daarvan een bredere analyse en ontdekte dat dit uitzendbureau niet de enige was die deze constructie toepast.

Veel werknemers met niet-Nederlandse nationaliteit

Voor de analyse zijn 13 uitzendbureaus onderzocht die bij de Inspectie al bekend waren. Daarbij richtte het onderzoek zich op de periode van 2020 tot 2022. Bij 3 van de 13 bureaus bleek het percentage van ontslag op staande voet zeer hoog. De Arbeidsinspectie zag tijdens het onderzoek bij de bedrijven meer dan 7000 vermeldingen in de administratie van ontslag op staande voet. Het gaat in de meeste gevallen om mensen met een niet-Nederlandse nationaliteit.

Een werknemer kan op staande voet worden ontslagen als diegene iets doet waardoor het voor de werkgever niet meer redelijk is om die persoon in dienst te houden. Dat kan bijvoorbeeld als er sprake is van diefstal of geweld. Door het ontslag op staande voet stoppen betalingen direct. Sterker nog, de werknemer is de werkgever een vergoeding verschuldigd, bijvoorbeeld voor kosten om vervanging te regelen. Een praktische oplossing hiervoor is dat de werkgever deze vergoeding verrekent met de ‘eindafrekening’ van de werknemer. Deze komt bijna altijd op 0 euro uit. De werknemer loopt nog openstaande gereserveerde tegoeden mis, zoals opgebouwd vakantiegeld en uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen. Dit gaat vaak om honderden euro’s of meer.

Daarnaast is de werknemer in formele zin verwijtbaar werkloos. In dat laatste geval verliest de werknemer bijvoorbeeld het recht op een WW-uitkering. In gevallen waarbij het uitzendbureau de huisvesting regelt voor de ontslagen werknemer, verliest die werknemer in veel gevallen ook het recht op huisvesting. Daarnaast weten werknemers vaak niet dat ze op staande voet ontslagen zijn. Ze gaan in veel gevallen daarna ook weer aan de slag voor hetzelfde uitzendbureau.

Maatregelen nodig

De werknemer kan bij ontslag op staande voet naar de rechter stappen om het ontslag aan te vechten. Maar het vermoeden is dat dat in veel gevallen niet zo ver komt, omdat betrokken werknemers niet weten dat ze op staande voet ontslagen zijn. De Inspectie kijkt samen met andere overheidsorganisaties welke maatregelen er verder genomen kunnen worden om misbruik van de constructie te voorkomen. Daarnaast oppert de Arbeidsinspectie om uitzendbureaus die deze constructie gebruiken, niet toe te laten onder de toelatingsregels die er gaan komen voor uitzendbureaus. Daarnaast kunnen brancheorganisaties in gesprek met uitzendbureaus over het misbruik en de onwenselijkheid van ontslag op staande voet.

Lees het volledige signaal van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

NRC, 24 mei 2024 – De Arbeidsinspectie ziet dat arbeidsmigranten in de vleessector onterecht per direct ontslagen worden. Door misbruik van de ontslagconstructie hebben werknemers geen recht op een WW-uitkering of huisvesting.

Uitzendbureaus in de vleessector ontslaan werknemers, met name arbeidsmigranten, regelmatig ten onrechte ‘op staande voet’ om goedkoper uit te zijn. Het is een veelvoorkomend misbruik van de ontslagconstructie waarbij betalingen aan de werknemer per direct stoppen. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Arbeidsinspectie het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, op basis van nog niet afgerond onderzoek. Volgens demissionair minister Karien van Gennip (CDA) waren de uitkomsten dermate heftig dat de Arbeidsinspectie vroegtijdig aan de bel trekt.

Lees hier verder (origineel bericht)

Hoofd Arbeidsinspectie: ‘Meer arbeidsmigranten kunnen we niet aan’

Volkskrant, 7 mei 2024 – Hoofd van de Arbeidsinspectie Rits de Boer ziet in de praktijk welke invloed de grote groep arbeidsmigranten heeft op de leefomgeving en de migranten zelf. Hij is stellig: ‘Nog meer arbeidsmigratie leidt tot nog meer miserabele woon- en werkomstandigheden.’

Arbeidsmigranten die bij toerbeurt een bed beslapen maar ‘daar wel een volwassen prijs voor neertellen’. Dakloze Polen die in tentenkampen tussen Scheveningen en Den Haag bivakkeren. Bouwplaatsen waar matrassen, slaapzakken en kookstelletjes worden aangetroffen omdat de mensen die er werken er ook moeten slapen.

Wat zou er volgens u moeten gebeuren?

‘De staatscommissie demografie heeft onlangs de situatie en handelingsperspectieven scherp in beeld gebracht. Wat mij betreft is het heel belangrijk dat overheden bij nieuwe bedrijvigheid niet alleen kijken naar de economische baten, maar ook naar de lasten. Arbeidsmigratie leidt op papier weliswaar tot een groei van het bruto binnenlands product, maar er zijn allerlei kosten die niet worden ingeprijsd: extra druk op de woningmarkt, het onderwijs, het energienet, de zorg. Die negatieve effecten moeten gemeenten meenemen als ze besluiten nemen over vergunningsaanvragen.

Lees hier verder (origineel bericht)

Arbeidsinspectie slaat alarm om illegale arbeid als lucratief verdienmodel

Financieele Dagblad, 29 april 2024 – Bedrijven die willens en wetens buitenlandse krachten illegaal aan het werk zetten, profiteren van de lage pakkans en de geringe boetes die daarop staan. Jaarlijks zou het gaan om tienduizenden mensen. Nu zijn de boetes op overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), die de tewerkstelling van mensen van buiten Europa regelt, zó laag dat malafide bedrijven die voor lief nemen, waarschuwt de Arbeidsinspectie.

Nederlandse Arbeidsinspectie, 29 april 2024 – Werkgevers die iemand van buiten de EU zonder werkvergunning laten werken overtreden de wet. Dit betreft de Wet Arbeid Vreemdelingen (Wav). Als de Arbeidsinspectie dit constateert, wordt een boeterapport opgemaakt en kan de werkgever een boete krijgen.

De boetes voor het overtreden van de Wav hebben geen gelijke tred gehouden met de ontwikkeling van de welvaart en inflatie. Daarmee is ook het afschrikwekkende effect – om illegale arbeid tegen te gaan – van de boetebedragen uitgehold.

Dat zegt de Nederlandse Arbeidsinspectie in een signaal dat door het ministerie van SZW naar de Tweede Kamer is gestuurd. De boetes zijn sinds 2005 vastgesteld op maximaal 8.000 euro voor elke Wav-overtreding. Als het boetebedrag zou zijn meegegroeid met de welvaart en inflatie, dan zou het nu op circa 15 duizend euro liggen.

De Arbeidsinspectie heeft de financiële drijfveren van werkgevers die de Wav overtreden onder de loep genomen. Doel daarvan is om na te gaan of de opgelegde boete wel in verhouding staat tot de verdiensten door de wet te overtreden.

De Inspectie ziet dat het illegaal tewerkstellen van arbeidsmigranten financieel voordeel oplevert, vaak zelfs ook nog als de werkgever hiervoor een boete krijgt. In de meeste van de 24 onderzochte zaken is het voordeel voor werkgevers zo groot, dat het betalen van een boete voor een geconstateerde overtreding minder kosten met zich meebrengt dan het normaal uitbetalen van het cao loon en de bijkomende werkgeverslasten. De kostenreductie die met de overtreding van de wet behaald wordt, is gemiddeld 60 procent.

Als voorbeeld: in 1 van de casussen zouden de arbeidskosten voor de werkgever 15.750 euro zijn als volgens de regels zou zijn gewerkt. De werkgever heeft in werkelijkheid 6.240 euro kosten (loon) gemaakt. Het voordeel bedraagt 9.510 euro. Dit is hoger dan het boetenormbedrag van 8.000 euro.

De Arbeidsinspectie heeft berekend wat de gemiddelde ‘terugverdientijd’ is, een wat cynische term in dit verband, omdat de ‘verdiensten’ door wetsovertreding ontstaan. Dus hoe lang de werkgever het voordeel moet genieten dat met de overtreding wordt behaald om het bedrag van de boete ‘goed te maken’. In bijna 90 procent van de gevallen is dat minder dan 1 jaar. Bij 7 van de 24 onderzochte situaties is de ‘terugverdientijd’ zelfs 3 maanden of minder.

Ook als de boetenormbedragen meegroeien met welvaart en inflatie worden andere maatschappelijke kosten, voor bijvoorbeeld extra druk op woningmarkt, zorg en onderwijs, niet meegeteld. De werkgever die personen illegaal tewerkstelt, wentelt deze externe effecten af op de samenleving. Als die effecten ook zouden worden meegenomen, zouden boetenormbedragen nog veel hoger zijn.

Werken in Nederland is vrij toegestaan voor mensen met de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van 1 van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. De EER omvat de landen van de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Voor deze landen geldt vrij verkeer van personen en diensten. Het signaal van de Inspectie gaat daar dus niet over.

De Wav verbiedt werkgevers en particulieren om buitenlandse arbeidskrachten die geen vrije toegang hebben tot de Nederlandse arbeidsmarkt zonder geldige tewerkstellingsvergunning (TWV) of gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) voor zich te laten werken.

Lees hier het rapport van de arbeidsinspectie. “Financieel gewin illegale arbeid onder de loep”

Lees hier verder (origineel bericht FD)

Te veel bewoners in een onveilig pand: grote controle legt overtredingen bij kamerverhuur bloot

Brabants Dagblad, 5 april 2024 – Misstanden bij kamerverhuur blijken lastig uit te roeien. Bij een controle in Waalwijk zijn diverse overtredingen aan het licht gekomen. Er zitten soms te veel bewoners in één pand. Ook komen onveilige situaties voor, of ontbreken de juiste vergunningen.

De vraag naar kamers is groot. Vooral veel arbeidsmigranten hebben tijdelijk onderdak nodig. De gemeente Waalwijk, politie, Enexis en arbeidsinspectie hebben deze week 23 locaties voor kamerverhuur bezocht. De panden moeten veilig zijn om te wonen. Niet alle eigenaren nemen het even nauw met de regels, zo blijkt uit de controle. Ze zijn niet meteen beboet, maar krijgen maximaal vier weken de tijd om de overtredingen op te lossen.

In Waalwijk verblijven veel arbeidsmigranten op grote campussen op het bedrijventerrein. Daar was de controle niet op gericht. Het gaat om kleinschalige huisvesting in de wijken. In deze panden mogen maximaal vijf mensen verblijven. Ook daar houdt niet iedereen zich aan.

Lees hier verder (origineel bericht)

Op pad met inspectie illegale arbeid: ‘Forceren! We willen overal bij’

Trouw, 29 maart 2024 – Inspecteurs keren een varkenshouderij in Twente binnenstebuiten na meldingen van illegale arbeid, kinderarbeid en onveilige werkomstandigheden. Een zeldzaam inkijkje bij een grootschalige inspectie. De ondernemer houdt vol: ‘Wij hebben niets te verbergen’.

Er staat een inval op drie vestigingen van een varkensbedrijf op het programma, waarvan de grootste in de gemeente Wierden. In totaal houdt de eigenaar circa tienduizend varkens. De ondernemer een eigen uitzendbureau opgericht en dat roept vragen op bij de Arbeidsinspectie.

Slechte huisvesting, onveilige omstandigheden en belabberde contracten

Deze uitzendbureaus zijn als een kiezel in de schoen van de Arbeidsinspectie. In vijftien jaar tijd is het aantal uitzendbureaus in Nederland verdubbeld, van 8000 naar 16.000. Het verloop van die bureaus is enorm; jaarlijks komen er duizenden bij en verdwijnen er bijna evenzoveel.

Bekend is dat inlening van (Oost-Europese) arbeidsmigranten via uitzendbureaus vaak gepaard gaat met misstanden, zoals slechte huisvesting, onveilige arbeidsomstandigheden en belabberde contracten – als die er al zijn. Grofweg één op de zeven van die uitzendbureaus is malafide, schat de inspectie – circa 2500 bureaus in totaal dus.

Zie dat maar eens te handhaven. “Met alleen een mobiele telefoon begin je al een uitzendbureau, je hebt niet eens een adres nodig”, zegt manager Nicolette Kieft van de Arbeidsinspectie. Ze is niet betrokken bij de inspectie van zaterdag maar stuurt het landelijke programma aan. “Als we een uitzendbureau aanpakken dan kan de eigenaar of een compagnon zo weer een nieuwe starten en doorgaan met de werkzaamheden.”

Complex onderzoek

“Een inspectie is het begin van een complex onderzoek”, vertelt programmamanager Kieft. “Het begint al met werknemers, vertellen die eerlijk wat er speelt? Het gaat vaak om laagbetaalde en laaggeschoolde arbeid die Nederlanders niet willen doen. Arbeidsmigranten die hier naartoe zijn gehaald krijgen te horen: ‘ik geef je werk, ik regel onderdak, je krijgt loon en een ziektekostenverzekering’. Durf dan nog maar te praten. Maar verklaringen hebben we nodig om verhalen te kunnen vergelijken met wat we zien in de boeken.”

Lees hier verder (origineel bericht)

×