Home » Vragen over arbeidsmigratie van Perspectief aan het College
Arbeidsmigranten Horst aan de Maas

Vragen over arbeidsmigratie van Perspectief aan het College

“Perspectief heeft een aantal vragen over de status en de gang van zaken en toekomstige ontwikkelingen van arbeidsmigratie en de huisvesting van deze mensen in onze gemeente. Daarnaast zijn we geïnteresseerd in de visie van dit College op dit onderwerp en de daarbij behorende uitdagingen als huisvesting, integratie, veiligheid en gezondheidszorg.

1. In onze gemeente is op de diverse locaties huisvesting van arbeidsmigranten vergund.
a. Wij willen een volledig overzicht van de locaties in onze gemeente en aantal huisvestingsplekken per locatie.
b. Hoeveel huisvestigingsplekken voor arbeidsmigranten zijn erin onze omringende gemeenten?

2. Voor hoeveel locaties loopt er op het ogenblik een procedure om huisvesting mogelijk te maken? Ook hier graag een overzicht van de locaties met het gewenste aantal arbeidsmigranten dat men wil huisvesten op elke locatie.

3. Controle huisvestiging
a. Op hoeveel locaties werd de huisvestiging van arbeidsmigranten gecontroleerd?
b. Hoeveel gevallen werd tot legalisatie en dwangsom procedures ingezet?

4. Is de gemeente ten alle tijden verplicht mee te werken met legalisatie? Zo ja, gaarne een onderbouwing en verwijzing naar de relevante stukken waar dit in is aangegeven.

5. Hoever zijn de plannen van het college om gemeentelijke arbeidsmigrantenhuisvestinglocatie’s te realiseren?

6. Jaren geleden heeft de commissie Roemer onderzoek gedaan naar arbeidsmigratie en de huisvesting van de arbeidsmigranten. Dit rapport is alom omarmd, maar ligt nu in een bureaula en heeft nog niet geleid tot aanpassing van wetgeving. De verantwoordelijk wethouder heeft vaker aangegeven dat veel van de aanbevelingen van de commissie Roemer al in het gemeentelijke beleid is overgenomen.
We willen van het College graag een opsomming en de aard de adviezen die volgens het College het meest belangrijk zijn voor het benodigde en draagkracht van de samenleving en die in gemeentelijk beleid zijn overgenomen. Welke adviezen zijn dat?

7. Het meest belangrijke advies van de commissie Roemer was om huisvesting en werk te scheiden, om daarmee de afhankelijkheid van de arbeidsmigrant fors te verminderen. In de verleende vergunningen door de gemeente ziet men dit nog steeds niet terug, hetgeen onwenselijk lijkt.
Hoe is de scheiding tussen werk en huisvestiging op de huisvestigingslocaties geregeld?

8. De verantwoordelijk wethouder heeft meerder malen in de Raad en daarbuiten aangegeven dat het beleid uit 2019 rondom Huisvesting Arbeidsmigranten zal worden aangepast en verbeterd.
Welke onderdelen van het beleid heeft het college aangepast en wanneer komt dit ter beoordeling in de raad?

9. In de publieke opinie is het beeld veelal, dat de lusten van de arbeidsmigratie voor de werkgevers, uitzenders en huisvesters zijn en dat de lasten voor de samenleving zijn.
a. Hoeveel hebben de werkgevers die gebruik maken van de arbeidsmigranten, de afgelopen 4 jaar, per jaar, bijgedragen aan de maatschappelijke financiële kosten, uitgedrukt in euro’s?
b. Hoeveel dragen de werkgevers bij in de kosten voor de gemeenschap, zoals gesteld bij vraag 1?
c. Wij willen ook een overzicht van de extra kosten als gevolg van de aanwezigheid van de grote aantallen arbeidsmigranten (zorg, toezicht, controle, daklozen opvang, handhaving etc.) en de voordelen (toeristenbelasting, etc.).
Beantwoording van voor- en nadelen voor zowel de materiële als immateriële opgaven.

10. Voor de gewenste/noodzakelijke aanwezigheid van arbeidsmigranten is draagvlak onder de lokale bevolking en draagkracht van de samenleving gewenst. Afgezien van de aspecten “meedoen en de taal leren”, lijkt met name het aantal arbeidsmigranten in aantallen en percentages daarbij een belangrijke graadmeter.
a. Is er voor het College een grens tot hoeveel arbeidsmigranten een gemeente als Horst aan de Maas kan opnemen in percentages en aantallen en dus afgezien van de bovengenoemde aspecten?
b. Welke redenen zijn er, hoeveel arbeidsmigranten een gemeente kan opnemen en waarop is dit gebaseerd?

11. Aan de randen van gemeente Horst aan de Maas zijn veel arbeidsmigranten locaties gevestigd in de andere gemeenten.
Hoe is de afstemming tussen de gemeenten geregeld voor het vestigen van een locatie en welke afspraken zijn gemaakt?

Wij zien de schriftelijke antwoorden op deze vragen graag tegemoet, natuurlijk binnen de gestelde termijn. Het staat het College vrij om reeds eerder de hier gestelde vragen te antwoorden.
Onverkort blijft, dat wij de antwoorden binnen de termijn ook schriftelijk willen ontvangen.

Mochten privacy redenen aanleiding zijn dat bepaalde vragen niet beantwoord kunnen worden, dan:
a. De antwoorden vertrouwelijk binnen Notubox wel gegeven worden.
b. En de informatie geanonimiseerd beantwoorden.

Bij onduidelijkheden over de vragen, graag bij Perspectief navraag te doen.

Perspectief Horst aan de Maas”

View on Facebook

×