Home » Vervuilde grond Energieweg 6
Vlissingen

Vervuilde grond Energieweg 6

Partij Souburg-Ritthem wou graag inzage krijgen in het probleem van vervuilde grond en grondwater op de locatie van de voormalige stortplaats Energieweg. Stortplaatsen op zich bieden kansen voor woningbouw, bedrijfsterreinen of voor groene energie maar kunnen ook een (hoog) risico vormen voor volksgezondheid. De PSR heeft de volgende vragen schriftelijk gesteld:

Vraag 1:

Kunt u aangeven welke grondonderzoeken er in de afgelopen 15 jaar zijn gedaan naar bodemverontreiniging op de locatie Energieweg langs het kanaal?

Kavel voormalige vuilnisbelt Energieweg

Het antwoord:

In verband met het voornemen tot migranten huisvesting is vorig jaar een historisch bodemonderzoek uitgevoerd voor deze locatie. Daarbij is via bronnenonderzoek vastgesteld dat sprake is van een voormalige stortplaats. Afgelopen 15 jaar is geen bodemonderzoek middels veldwerk en analyses uitgevoerd op deze locatie.

Vraag 2:

Kunt u aangeven welke verontreinigingen er op dit adres bekend zijn vanuit het verleden en aangeven welke acties hierop zijn ondernomen?

Het antwoord:

In de periode 1997-2003 is in opdracht van de Provincie Zeeland een inventarisatie uitgevoerd van de stortplaats, is de deklaag onderzocht en is het grondwater rond en onder de stortplaats onderzocht en gemonitord. In de deklaag is plaatselijk een sterke verontreiniging met PAK (teerresten) aangetoond. In het grondwater zijn plaatselijk sterk verhoogde gehalten arseen aangetoond. Arseen wordt in zeekleigebieden vaak sterk verhoogd aangetroffen en heeft over het algemeen een natuurlijke oorsprong.

In 2004 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van het bodemmateriaal van de stortplaats in de bovenste 1,5 meter. Het terrein bleek grotendeels verhard met slakken of stelconplaten. In puinhoudende lagen zijn sterke verontreinigingen aangetoond met zware metalen, PAK en minerale olie.

Vanwege de op de verontreinigingen aanwezige verhardingen zijn bij de huidige bedrijfsbestemming geen maatregelen nodig.

Vraag 3:

Wat zijn de soorten verontreiniging die in dit gebied op basis van historisch, oriënterende/of nader onderzoek zijn vastgesteld? Is hiervan in voldoende mate de ernst en omvang bekend?

Het antwoord:

Voor de soorten verontreiniging wordt verwezen naar het antwoord op vraag 2. Er kan vanuit gegaan worden dat alle in het verleden gestorte materialen heterogeen, licht tot sterk verontreinigd zijn met genoemde parameters. Hoewel e.e.a. niet in een formele beschikking is vastgelegd, gaat het bevoegd gezag, de Provincie Zeeland, er vanuit dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging dat niet met spoed gesaneerd hoeft te worden.

Vraag 4:

Op welke wijze is, bijvoorbeeld bij het opstellen van de Bodemkwaliteitskaart, de omvang en ernst van de verontreinigingen op de bovengenoemde locatie door de gemeente in kaart gebracht?

Het antwoord:

De bodemkwaliteitskaart geeft de gemiddelde bodemkwaliteit in grotere, redelijk uniforme gebieden weer. Bekende gevallen van bodemverontreiniging, zoals deze stortplaats, worden buiten de bodemkwaliteitskaart gehouden omdat ze geen correct beeld geven van de gemiddelde bodemkwaliteit.

Het initiatief voor de onderzoeken in het verleden lag bij de Provincie Zeeland, vanwege het in kaart brengen van voormalige stortplaatsen. De locatie is geen eigendom van de gemeente. Het initiatief voor nieuwe onderzoeken ligt daarom bij de huidige of een nieuwe eigenaar.

Vraag 5:

Kan het college aangeven wanneer en hoe deze voormalige stortplaats is onderzocht? Wordt deze locatie bewaakt? Zo ja, met welke frequentie en wat waren de resultaten van de herhaalde onderzoeken.

Het antwoord:

Zie ook het antwoord op vraag 3. Het grondwater rond en onder de stortplaats is in 2002-2003 enkele malen onderzocht. Daaruit zijn alleen enkele sterk verhoogde gehalten arseen aangetoond. Deze hebben zeer waarschijnlijk een natuurlijke oorzaak. Daarom was er na die tijd geen noodzaak voor een vervolg van de monitoring.

Vraag 6:

Welke bestemming is voor de aangewezen locatie op dit moment van toepassing?

Het antwoord:

De locatie Energieweg 6 heeft een bedrijfsbestemming volgens het bestemmingsplan.

Vraag 7:

Is er naar uw inschatting op dit moment reden tot zorg over eventuele gezondheidsrisico’s vanwege het huidige gebruik van de betreffende locatie Energieweg Vlissingen?

Het antwoord:

Bij de huidige bestemming geeft de verontreinigde stortplaats geen risico’s voor de mens. Er zijn geen contactmogelijkheden met de verontreinigingen. Er is ook geen sprake van verplaatsing of verspreiding van de verontreinigingen.

Vraag 8:

Is er op basis van te verwachten bestemmings- of gebruikswijziging van de deze locatie al extra aandacht vereist in verband met eventuele bodem- en/ of waterverontreiniging?

Het antwoord:

Bij wijziging van bestemming en gebruik dient, conform het landelijke bodemsaneringsbeleid, aandacht te zijn voor dat geen contactmogelijkheden ontstaan met het vervuilde stortmateriaal. Sanering en nazorg bestaan uit het aanbrengen en instandhouden van gesloten verhardingen of voldoende dikke leeflagen van geschikte grond.

Vraag 9:

Is er naar uw inschatting op dit moment reden tot zorg over eventuele gezondheidsrisico’s vanwege het gebruik van de betreffende locatie op dit moment en in de toekomst als het bestemmingsplan (mogelijk) gewijzigd wordt voor deze locatie?

Het antwoord:

Zie de antwoorden op de vragen 8 en 9.

Lees hier verder (origineel bericht)
×