Home » Plan Mäöleveld: Voor onszelf bouwen we huizen. De arbeidsmigranten, die mogen in de schuur
Arbeidsmigranten Horst aan de Maas

Plan Mäöleveld: Voor onszelf bouwen we huizen. De arbeidsmigranten, die mogen in de schuur

Ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd 14-12-2023, iedereen kan gedurende 6 weken zienswijzen indienen.

 • Bij de levering van de gronden heeft het college in de leveringsakte een inspanningsverplichting opgenomen om de arbeidsmigranten die op De Hees 6 te Sevenum wonen, te verplaatsen naar de schuur.
 • Het bestemmingplan biedt anders dan voorgespiegeld ruimte voor het huisvesten van 46 arbeidsmigranten.
 • In de schuur verblijven reeds 16 arbeidsmigranten, de 15 arbeidsmigranten in de woning op De Hees 6 moeten ook naar de schuur. In totaal worden er dan 31 arbeidsmigranten in de schuur op De Hees 4a gevestigd.
 • Het gedeelte van de loods dat nu nog in gebruik is voor opslag zal worden verbouwd om de huisvesting te faciliteren, met bestemming agrarisch. Op de overige gronden (De Hees 4 en De Hees 6) zal de mogelijkheid voor de huisvesting van arbeidsmigranten geheel vervallen.
  Als de arbeidsmigranten er uit zijn kan de woning op De Hees 4 weer worden gebruikt om regulier in te wonen.
 • Het eerder afgesproken landschappelijk inpassingsplan is nog niet uitgevoerd.
  De vergunning van de bestaande vergunde situatie De Hees 6 zal worden ingetrokken.
  Het permanent huisvesten van 15 arbeidsmigranten is strijdig met het vigerend beleid.
  De huisvesting van 16 arbeidsmigranten is alleen toegestaan als deze werkzaam zijn bij het agrarisch bedrijf gevestigd op De Hees 4 zolang er sprake is van een volwaardig agrarisch bedrijf.
  Een arbeidsmigranten is een tijdelijke arbeider die het hoofdverblijf elders heeft.
 • De gewenste woningbouwontwikkeling binnen het plangebied past, met uitzondering van de kaders van het vigerende bestemmingsplan, binnen de beleidskaders van zowel het Rijk, de provincie, de regio als de gemeente Horst aan de Maas zelf. Het plan aan De Hees 4-6 is niet volledig in lijn met de beleidskaders, maar het initiatief past binnen de gemaakte afspraken met de eigenaar.
 • De Hees 4a is een verblijfsobject met Logiesfunctie, niet duidelijk is hoe de verblijfsduur geregeld is of wordt. Permanent wonen is hier niet toegestaan.
 • Er is sprake van een goede ruimtelijke ordening gelet de afstand tussen De Hees en de voorgenomen huisvesting. Akoestisch onderzoek is niet nodig en er is sprake van een goed woon- en leefklimaat.
 • Wat betreft geur wordt opgemerkt dat binnen een straal van 1 km twee veehouderijen aanwezig zijn. Onbekend is waarom dat de veehouderij aan de overkant van de straat niet meegeteld wordt.
 • Voor dit bestemmingsplan wordt géén inspraakprocedure gevolgd. Het plan wordt direct als ontwerp ter inzage gelegd, waarbij voor eenieder de mogelijkheid bestaat een zienswijze op het plan in te dienen. Het ontwerp bestemmingsplan zal zes weken ter inzage worden gelegd. Gedurende deze periode kan eenieder zienswijzen indienen.

Publicatie en documenten via deze link.
Document toelichting via deze link.

View on Facebook

×